Looki'ini

'Oku totonu ke faka'ataa 'e ngaahi kuki 'i ho'o palausa Help with 'Oku totonu ke faka'ataa 'e ngaahi kuki 'i ho'o palausa
Koe ngaahi koosi 'e ni'ihi e mei ngofua e 'a'ahi ke kau mai

Ko ho'o 'uluaki taimi eni 'i heni?

If you have problem with your login, please contact Unitec IMS Help Desk at 8484 (inside campus) or (09) 815 4321 ext 8484 (outside campus) to get help.