Week 2 class forum

Post any resources, ideas or questions here!
(Wala pang pag-uusapang paksa sa talakayang ito)